DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Văn Khoa

Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch VINASA, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT