Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch VINASA, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPTShare

Ông Nguyễn Văn Khoa